TAIWAN TAIPAE ไต้หวัน ไทเป ไถจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา โรงแรม 4 ดาว

Vietjet Air
TAIWAN TAIPAE ไต้หวัน ไทเป ไถจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา โรงแรม 4 ดาว | รหัสทัวร์62132


• ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
• ตลาดปลาไทเป(TaipeiFishMarket) แหล่งรวมอาหารทะเลสดๆเป็นตลาดปลาขนาดใหญ่ที่สุดของไต้หวัน
• ช้อปปิ้งสุดเพลินตลาดซีเหมินติง


ที่เที่ยว
8


จำนวนวัน
4 วัน 3 คืน


โรงแรม
  


ช้อปปิ้ง
2


กิจกรรม
2


จุดถ่ายรูป
10


มื้ออาหาร
6


วันอิสระ
-

สายการบิน
รายละเอียดทัวร์ : เดินทาง 4 วัน 3 คืน

วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) - สนามบินเถาหยวน(ไต้หวัน)

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ

 

 

วันที่ 2 : เมืองเถาหยวน - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ร้านชาอู่หลง - เมืองไถจง – ตลาดกลางคืน

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

วัดพระถังซัมจั๋ง

วัดเหวินหวู่

 

วันที่ 3 : เมืองไถจง - กรุงไทเป - ร้านขนมพายสัปปะรด - อุทยานธรณีเย่หลิว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - กรุงไทเป - ย่านซี
เหมินติง

อุทยานธรณีเย่หลิว

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

ย่านซีเหมินติง

 

วันที่ 4 : กรุงไทเป - วัดหลงซาน - ร้านสร้อยเจอร์เมเนียม -ตลาดปลาไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - ตึกไทเป
101 - สนามบินเถาหยวน (ไต้หวัน) - สนามบินสุวรรณภูมิ(กรุงเทพฯ)

วัดหลงซาน

ตลาดปลาไทเป

อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก

ตึกไทเป101

 

 

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1  -
2      
3  
4    

 มื้อนี้รวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว   มื้ออิสระ


โรงแรมที่พัก

วันที่ โรงแรมและที่พัก ระดับ
1 TAOYUAN HOTEL  
2 TAOYUAN HOTEL    
3 TAOYUAN HOTEL    
4 - -

 

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
(ห้องล่ะ2-3ท่าน)
ราคาเด็ก
(ต่ำกว่า6ปี)
พักเดี่ยว สถานะ
13-16 ตุลาคม 2566 22,999 - 5,000 จองด่วน
20-23 ตุลาคม 2566 22,999 - 5,000 จองด่วน
21-24 ตุลาคม 2566 22,999 - 5,000 จองด่วน
22-25 ตุลาคม 2566 22,999 - 5,000 จองด่วน