TAIWAN TAIPAE ไต้หวัน จิ่วเฟิ่น ไทเป101

Vietjet Air
TAIWAN TAIPAE ไต้หวัน จิ่วเฟิ่น ไทเป101 | รหัสทัวร์62131


• อ นุ ส ร ณ์ ส ถ า น เ จี ย ง ไ ค เ ช ก ( C h i a n g K a i - S h e k M e m o r i a l H a l l )
• ตลาดปลาไทเป(TaipeiFishMarket) แหล่งรวมอาหารทะเลสดๆเป็นตลาดปลาขนาดใหญ่ที่สุดของไต้หวัน
• เที่ยวชมบ่อน้าพุร้อนเป่ยโถว (Beitou Thermal
Valley)


ที่เที่ยว
14


จำนวนวัน
4 วัน 3 คืน


โรงแรม
  


ช้อปปิ้ง
4


กิจกรรม
3


จุดถ่ายรูป
10


มื้ออาหาร
3


วันอิสระ
-

สายการบิน
รายละเอียดทัวร์ : เดินทาง 4 วัน 3 คืน

วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ

 

 

วันที่ 2 : เมืองเถาหยวน - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ร้านชาอู่
หลง - เมืองไถจง – ตลาดกลางคืน

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

วัดพระถังซัมจั๋ง

วัดเหวินหวู่

 

 

 

วันที่ 3 : เมืองไถจง - กรุงไทเป - ร้านขนมพายสัปปะรด - อุทยานธรณีเย่หลิว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นฟิ่ - กรุงไทเป - ย่านซีเหมินติง

 

อุทยานธรณีเย่หลิว

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

ย่านซีเหมินติง

 

 

 

วันที่ 4 : กรุงไทเป - วัดหลงซาน - ร้านสร้อยเจอร์เมเนียม -ตลาดปลาไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - ตึกไทเป
101 - สนามบินเถาหยวน (ไต้หวัน) - สนามบินสุวรรณภูมิ(กรุงเทพฯ)

วัดหลงซาน

ตลาดปลาไทเป

อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก

ตึกไทเป101

 

 

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1  -
2  
3
4

 มื้อนี้รวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว   มื้ออิสระ


โรงแรมที่พัก

วันที่ โรงแรมและที่พัก ระดับ
1 TAIPEI HOTEL  
2 TAIPEI HOTEL    
3 TAIPEI HOTEL    
4 - -

 

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
(ห้องล่ะ2-3ท่าน)
ราคาเด็ก
(ต่ำกว่า6ปี)
พักเดี่ยว สถานะ
13-16 ตุลาคม 2566 20,999 - 5,000 จองด่วน
20-23 ตุลาคม 2566 20,999 - 5,000 จองด่วน
21-24 ตุลาคม 2566 20,999 - 5,000 จองด่วน
22-25 ตุลาคม 2566 20,999 - 5,000 จองด่วน