Pink Season Taiwan ไทเปไทจงจิ่วเฟิ่นซือเฟิ่นทะเลสาบสุริยัจันทรา

Vietjet  Air
Pink Season Taiwan ไทเปไทจงจิ่วเฟิ่นซือเฟิ่นทะเลสาบสุริยัจันทรา | รหัสทัวร์62138


• อนุสรณ์สถานเจียง ไคเช็คเช็คอินแลนด์มาร์คไต้หวัน ไทเป 101 
• ขอพร วัดหลงซาน ชมความงามวัดเหวินหวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
• เที่ยวชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านสายรุ้ง ปล่อยโคมลอยซือเฟิ่น 


ที่เที่ยว
11


จำนวนวัน
4 วัน 3 คืน


โรงแรม
  


ช้อปปิ้ง
4


กิจกรรม
2


จุดถ่ายรูป
12


มื้ออาหาร
6


วันอิสระ
-

สายการบิน



 

รายละเอียดทัวร์ : เดินทาง 4 วัน 3 คืน

วันที่ 1 : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน ประเทศไต้หวัน VZ562 BKK-TPE 09.55-14.40 - นิวไทเป - สถานีซือเฟิ่นและผิงซี – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เมืองไทเป - วัดหลงซาน - ย่านซีเหมินติง  

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

 

สถานีซือเฟิ่นและผิงซี

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

 

 

วัดหลงซาน

ย่านซีเหมินติง 

 

 

 

วันที่ 2 : เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดเหวินหวู่ – ร้านชา – เมืองไทจง - ตลาดกลางคืนไถจง

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

วัดเหวินหวู่

ตลาดกลางคืนไถจง

 

วันที่ 3 : หมู่บ้านสายรุ้ง - Germanium Shop - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)

หมู่บ้านสายรุ้ง

ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)

 

วันที่ 4 : Duty Free - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ   VZ563 TPE-BKK 15:40-18:25

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ   VZ563 TPE-BKK 15:40-18:25

 

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1  -
2  
3
4

 มื้อนี้รวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว   มื้ออิสระ


โรงแรมที่พัก

วันที่ โรงแรมและที่พัก ระดับ
1 Century Hotel   
2 Golden pacific Hotel     
3 York Hotel     
4 - -

 


อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
(ห้องล่ะ2-3ท่าน)
ราคาเด็ก
(ต่ำกว่า6ปี)
พักเดี่ยว สถานะ
03-06 กุมภาพันธ์ 2567 16,888  - 4,500 จองด่วน
04-07 กุมภาพันธ์ 2567 16,888  - 4,500 จองด่วน
25-28 กุมภาพันธ์ 2567 16,888  - 4,500 จองด่วน
01-04 มีนาคม 2567 17,888  - 4,500 จองด่วน
02-05 มีนาคม 2567 17,888  - 4,500 จองด่วน
08-11 มีนาคม 2567 17,888  - 4,500 จองด่วน
09-12 มีนาคม 2567 17,888  - 4,500 จองด่วน
13-16 มีนาคม 2567 17,888  - 4,500 จองด่วน
14-17 มีนาคม 2567 17,888 - 4,500 จองด่วน
21-24 มีนาคม 2567 17,888  - 4,500 จองด่วน
23-26 มีนาคม 2567 17,888  - 4,500 จองด่วน
27-30 มีนาคม 2567 16,888  - 4,500 จองด่วน