GoodTaiwan ไทเปไทจงจิ่วเฟิ่นซือเฟิ่นทะเลสาบสุริยัจันทรา4D3N

VIETJET AIR (VZ)
GoodTaiwan ไทเปไทจงจิ่วเฟิ่นซือเฟิ่นทะเลสาบสุริยัจันทรา4D3N | รหัสทัวร์62137


• เช็คอินแลนด์มาร์คหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านสายรุ้ง ปล่อยโคมลอยซือเฟิ่น  
• ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 
• ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน ย่านซีเหมินติง ตลาดไถจงที่เที่ยว
12


จำนวนวัน
4 วัน 3 คืน


โรงแรม
  


ช้อปปิ้ง
3


กิจกรรม
2


จุดถ่ายรูป
12


มื้ออาหาร
6


วันอิสระ
-

สายการบิน
วันที่ 1 : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน ประเทศไต้หวัน VZ562 BKK-TPE 09.55-14.40 - นิวไทเป - สถานีซือเฟิ่นและผิงซี – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เมืองไทเป - วัดหลงซาน - ย่านซีเหมินติง  

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

สถานีซือเฟิ่นและผิงซี

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

 

 

วัดหลงซาน

ย่านซีเหมินติง  

 

 

 

วันที่ 2 :  เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดเหวินหวู่ – ร้านชา – เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนไถจง

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

วัดเหวินหวู่

ตลาดกลางคืนไถจง

 

วันที่ 3 : หมู่บ้านสายรุ้ง - Germanium Shop - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)

 

หมู่บ้านสายรุ้ง

ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)

 

วันที่ 4 : Duty Free - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ   VZ563 TPE-BKK 15:40-18:25

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

 

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1  -
2  
3
4

 มื้อนี้รวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว   มื้ออิสระ


โรงแรมที่พัก

วันที่ โรงแรมและที่พัก ระดับ
1 Century Hotel   
2 Golden pacific Hotel     
3 York Hotel     
4 - -

 


อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
(ห้องล่ะ2-3ท่าน)
ราคาเด็ก
(ต่ำกว่า6ปี)
พักเดี่ยว สถานะ
03-06 พฤศจิกายน 66 16,888  - 4,500 จองด่วน
11-14 พฤศจิกายน 66 16,888  - 4,500 จองด่วน
17-20 พฤศจิกายน 66 16,888  - 4,500 จองด่วน
23-26 พฤศจิกายน 66 16,888  - 4,500 จองด่วน
26-29 พฤศจิกายน 66 16,888  - 4,500 จองด่วน
06-09 ธันวาคม 66 16,888  - 4,500 จองด่วน
10-13 ธันวาคม 66 16,888  - 4,500 จองด่วน
16-19 ธันวาคม 66 17,888  - 4,500 จองด่วน
29 ธันวาคม 66-01 มกราคม 67 29,888 - 4,500 จองด่วน
17-20 มกราคม 67 16,888  - 4,500 จองด่วน
24-27 มกราคม 67 16,888  - 4,500 จองด่วน
26-29 มกราคม 67 17,888  - 4,500 จองด่วน
28-31 มกราคม 67 16,888  - 4,500 จองด่วน