ไทเป ไถจง อาหลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 4คืน

Vietjet Air
ไทเป ไถจง อาหลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 4คืน | รหัสทัวร์62133


• ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
• อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค (Chiang
Kai-Shek Memorial Hall)

• ช้อปปิ้งสุดเพลินตลาดซีเหมินติง


ที่เที่ยว
9


จำนวนวัน
5 วัน 4 คืน


โรงแรม
  


ช้อปปิ้ง
2


กิจกรรม
2


จุดถ่ายรูป
10


มื้ออาหาร
8


วันอิสระ
-

สายการบิน
รายละเอียดทัวร์ : เดินทาง 5 วัน 4 คืน

วันที่ 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน ประเทศไต้หวัน VZ562 BKK-TPE
09.55-14:40 เมืองไถจง – โรงละครไถจง

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงละครไถจง

 

วันที่ 2 : เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - เมืองเจียอี้ – ตลาดกลางคืน
เหวิ่นฮว่า

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

วัดพระถังซัมจั๋ง

วัดเหวินหวู่

 

วันที่ 3 : ร้านชา TEA SHOP – อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน – เมืองไถจง – ตลาดกลางคืนไถจง

อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน

ตลาดกลางคืนไถจง

 

วันที่ 4 : ไทเป - Germanium Shop - ตึกไทเป 101 – ร้านเครื่องสําอาง - วัดหลงซาน – ตลาดซีเหมินติง - เมืองเถาหยวน

ตึกไทเป 101

วัดหลงซาน

ตลาดซีเหมินติง

 

วันที่ 5 : ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ท่าอากาศยาน นานาชาติไต้หวัน

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

 

 

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1  -  
2  
3
4
5 -

 มื้อนี้รวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว   มื้ออิสระ


โรงแรมที่พัก

วันที่ โรงแรมและที่พัก ระดับ
1 Twin star Hotel  
2 Ren Yi Lake Hotel    
3 Twin star Hotel    
4 century Hotel Taoyuan    
5 - -

 

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
(ห้องล่ะ2-3ท่าน)
ราคาเด็ก
(ต่ำกว่า6ปี)
พักเดี่ยว สถานะ
04 - 08 ตุลาคม 2566 19,888 - 5,500 จองด่วน
13 - 17 ตุลาคม 2566 22,888 - 5,500 จองด่วน
20 - 24 ตุลาคม 2566 22,888 - 5,500 จองด่วน
22 - 26 ตุลาคม 2566 19,888 - 5,500 จองด่วน