ไทเป ไถจง จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน

Vietjet Air
ไทเป ไถจง จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน | รหัสทัวร์62135


• ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
• เช็คอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ บูราโนแห่งไต้หวัน (Zhingbin FishingHarbor)
• หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟ่นิ (Jiufen) เมืองโบราณที่เต็มไปด้วยสีสันสวยจากโคมแดงสว่างทั่วทั้งเมือง


ที่เที่ยว
11


จำนวนวัน
4 วัน 3 คืน


โรงแรม
  


ช้อปปิ้ง
2


กิจกรรม
3


จุดถ่ายรูป
7


มื้ออาหาร
5


วันอิสระ
-

สายการบิน
รายละเอียดทัวร์ : เดินทาง 4 วัน 3 คืน

วันที่ 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน ประเทศไต้หวัน VZ562 BKK-TPE
09.55-14:40 เมืองไถจง – โรงละครไถจง

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงละครไถจง

 

วันที่ 2 : เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – ร้านชา TEA SHOP - เมืองไทเป -Germanium Shop - ตึกไทเป 101 - เมืองเถาหยวน

วัดเหวินหวู่

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

ตึกไทเป 101

 

วันที่ 3 : นิวไทเป – บูราโนแห่งไต้หวัน – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่นิ -ไทเป - ร้านเครื่องส าอาง – วัดหลงซาน - ตลาดกลาง
คืนย่านซีเหมินติง – เมืองเถาหยวน

บูราโนแห่งไต้หวัน

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่นิ

วัดหลงซาน 

ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง

 

 

วันที่ 4 : ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

 

 

 

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1  -
2  
3
4

 มื้อนี้รวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว   มื้ออิสระ


โรงแรมที่พัก

วันที่ โรงแรมและที่พัก ระดับ
1 Twin star Hotel  
2 Century Hotel Taoyuan    
3 Century Hotel Taoyuan    
4 - -

 

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
(ห้องล่ะ2-3ท่าน)
ราคาเด็ก
(ต่ำกว่า6ปี)
พักเดี่ยว สถานะ
04 - 07 ตุลาคม 2566 15,888 - 4,500 จองด่วน
13 - 16 ตุลาคม 2566 19,888 - 4,500 จองด่วน
14 - 17 ตุลาคม 2566 19,888 - 4,500 จองด่วน
19 - 22 ตุลาคม 2566 19,888 - 4,500 จองด่วน
21 - 24 ตุลาคม 2566 19,888 - 4,500 จองด่วน
22 - 25 ตุลาคม 2566 16,888 - 4,500 จองด่วน
25 - 28 ตุลาคม 2566 16,888 - 4,500 จองด่วน